Algemeen

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties, met name aanbiedingen, verkoopovereenkomsten, leveringen en diensten, aangegaan tussen de klant (“Klant”) en Vamatec op basis van bestellingen van de Klant, meer in het bijzonder bestellingen die worden geplaatst via onze webshop of via onze catalogi, flyers of andere verkoopkanalen. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op het gebruik van een User Account (zoals hieronder nader gedefinieerd) en alle andere (inclusief quasi-contractuele) relaties tussen ons en de Klant. 

Vamatec aanvaardt geen enkele bestelling tenzij de Klant instemt met alle voorwaarden in deze algemene verkoopsvoorwaarden. De klant wordt geacht met deze algemene verkoopsvoorwaarden te hebben ingestemd na ontvangst van een bevestiging van Vamatec of na ontvangst van (een deel van) de bestelde producten. Vamatec is niet gebonden door enige wijziging of toevoeging aan deze algemene verkoopsvoorwaarden door de Klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen door een gemachtigde vertegenwoordiger van Vamatec. Indien een opdracht, bestelling of enige andere correspondentie van de Klant algemene voorwaarden bevat die in strijd zijn met, of een aanvulling vormen op deze algemene verkoopsvoorwaarden of de voorwaarden in Vamatec’s bestelbevestiging, zal het feit dat Vamatec een dergelijke bestelling aanvaardt, niet geacht worden in te stemmen met de voorwaarden die door de Klant worden voorgesteld. Het voldoen aan een dergelijke bestelling houdt op geen enkele wijze een afstand in van enig recht uit deze algemene verkoopsvoorwaarden of uit Vamatec’s bestelbevestiging.

De Klant gaat akkoord met het gebruik van documenten in elektronische vorm. 

De toepassing van algemene voorwaarden van de Klant wordt uitgesloten, ongeacht of wij in een specifiek geval uitdrukkelijk bezwaar maken tegen deze voorwaarden. Wij sluiten hierbij de toepassing van de algemene voorwaarden van de Klant uit. De Klant ziet hierbij af van de toepassing van zijn algemene voorwaarden.

Ons productaanbod is uitsluitend gericht op professionele klanten, dit wil zeggen, op vennootschappen, natuurlijke personen, rechtspersonen of op andere organisaties waaraan de wet rechtsbevoegdheid toekent en die het contract in kwestie aangaan in rechtstreeks verband met hun professionele of zakelijke activiteiten en die hun aankoop niet verrichten voor persoonlijk, familiaal of huishoudelijk gebruik. Onze producten en diensten zijn uitsluitend bestemd voor zakelijk gebruik. Door zijn User Account te gebruiken of door bestellingen te plaatsen via onze verkoopkanalen, verklaart de Klant onvoorwaardelijk dat hij goederen en diensten uitsluitend voor de genoemde doelen aankoopt en gebruikt en dat hij als een professionele klant handelt en niet als een consument in de zin van de wetgeving op de consumentenbescherming. Ons productaanbod is niet gericht op minderjarigen. Indien goederen doorverkocht of uitgevoerd worden, neemt de Klant de volledige verantwoordelijkheid op zich dat zulks gebeurt in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving, met inbegrip van uitvoercontroles. 

Art. 1 : Aanbod - Prijzen

Alle offertes van  Vamatec zijn steeds vrijblijvend en komen bij niet uitdrukkelijke aanvaarding ervan door de koper binnen de 30 dagen na datum, automatisch te vervallen.

De prijzen in offertes / bestelbonnen worden steeds uitgedrukt in EURO, exclusief B.T.W., recupel en/of andere fiscale lasten of heffingen.

De opgegeven prijzen zijn steeds netto en gelden voor in onze magazijnen afgenomen goederen.

Verzekering, kosten van opslag, kosten voor behandeling van de goederen, transportkosten en eventuele douanerechten of andere taxen, zijn nooit inbegrepen en zullen de koper in rekening worden gebracht.

Eventuele van de algemene voorwaarden afwijkende condities/bepalingen worden steeds uitdrukkelijk vermeld in de offertes / bestelbonnen.

De offertes/bestelbonnen behelzen enkel en alleen de omschreven goederen en/of werken.

Alle niet uitdrukkelijk in de offertes van Vamatec beschreven goederen of werken, worden steeds aangerekend aan de prijs op de datum van bestelling, respectievelijk “in regie” uitgevoerd.

Art.. 2 : Bestellingen :

Alle verkopen door Vamatec zijn bindend door ondertekening van de offerte of bestelbon door de koper.

Vamatec behoudt zich het recht voor een bestelling te annuleren in het geval dat de bestelde goederen niet beschikbaar zouden zijn bij haar fabrikant of leverancier, en dit zonder dat de koper hierbij aanspraak zal kunnen maken op enige schadevergoeding vanwege Vamatec.

Vamatec behoudt zich eveneens het recht voor om bestellingen te annuleren wanneer blijkt dat de koper te kort komt aan zijn verbintenissen, uitstel van betaling of gerechtelijk akkoord aanvraagt, beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van zijn goederen edm of indien de koper zich bevindt in één van de toestanden waarbij de wet de onmiddellijke opeisbaarheid van alle schuld op termijn voorziet.

In geval van annulatie van de bestelling door Vamatec in één van voornoemde gevallen, zal de koper geen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding vanwege Vamatec.

In geval van annulatie van de bestelling door de koper, behoudt Vamatec zich het recht voor om, overeenkomstig het gemeen recht, ofwel de uitvoering van de overeenkomst te vorderen, ofwel de ontbinding van de overeenkomst, waarbij de koper een forfaitaire schadevergoeding zal verschuldigd zijn ten belope van 30% van de waarde van de bestelling, en dit onverminderd de vergoeding van de kosten ingevolge de annulatie van de bestelling.

Met betrekking tot bestellingen die worden geplaatst via de webshop: de Klant initieert het bestelproces door te klikken op de knop: “Afrekenen”. De Klant kan inloggen met zijn inloggegevens of een User Account creëren. De Klant heeft in elke fase van het bestelproces de optie om ingevoerde gegevens na te kijken en eventueel aan te passen. Vlak voordat de Klant zijn bestelling plaatst, worden de details van de bestelling beknopt weergegeven zodat deze een laatste keer nagekeken en gewijzigd kunnen worden. Door vervolgens op de knop: “Betaling / Door naar volgende stap” te klikken aan het einde van het bestelproces, plaatst de Klant zijn bestelling en doet hij een bindend aanbod om de goederen te kopen die op de bestelpagina worden getoond. Vervolgens kan de Klant de betaalmethode selecteren.

Vamatec zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van de bestelling geplaatst in onze webshop een bevestiging van ontvangst versturen aan de Klant (doorgaans via e-mail of fax). Een dergelijke bevestiging van ontvangst geldt niet als een aanvaarding van het aanbod, tenzij het aanbod uitdrukkelijk wordt aanvaard in deze bevestiging. Indien de bevestiging van de bestelling geen uitdrukkelijke aanvaarding van het aanbod omvat, komt een bindende koopovereenkomst pas tot stand nadat Vamatec de Klant heeft bericht dat de goederen verzonden zijn. Een dergelijk bericht zal doorgaans via e-mail of fax verstuurd worden. De Klant kan zijn bestelling niet herroepen voordat de redelijke termijn voor onze aanvaarding van een aanbod, zoals bepaald in deze algemene verkoopsvoorwaarden, is verstreken.

Met betrekking tot bestellingen die worden geplaatst via de webshop: na het plaatsen van een bestelling heeft de Klant de mogelijkheid om gegevens van de bestelling af te drukken. Wij zullen de gegevens van elke bestelling bewaren gedurende een redelijke termijn. De Klant heeft toegang tot deze gegevens en kan ze raadplegen en afdrukken via zijn User Account. Bij de bevestiging van ontvangst zal de Klant alle bestelgegevens ontvangen alsmede een link naar deze algemene verkoopsvoorwaarden. De Klant kan deze algemene verkoopsvoorwaarden eveneens opslaan en afdrukken. De meest recente versie van de algemene verkoopsvoorwaarden is eveneens te raadplegen op de webshop onder de hoofding “Algemene Voorwaarden”, waar de algemene verkoopsvoorwaarden kunnen worden bekeken, gedownload en afgedrukt

Art. 3 : Betalingsvoorwaarden

Alle verkopen door Vamatec, andere dan toonbank- of contante verkoop, zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen zijn alle facturen betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Vamatec te Deinze en dit steeds in EURO.  

Elk factuurbedrag dat op de vervaldatum niet betaald is, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf factuurdatum een verwijlintrest opbrengen gelijk aan het tarief van het kaskrediet van Vamatec, met een minimum van 7 % per jaar, en zal tevens verhoogd worden met een schadevergoeding die conventioneel en onveranderlijk vastgesteld is op 10% van het totale factuurbedrag en met een minimum van 75,00 EURO, onverminderd eventuele gerechtskosten en de vergoeding voor de invorderings- en advocatenkosten overeenkomstig de wet van 02.08.2002 op de betalingsachterstand.

Elke factuur die niet volledig betaald is op haar vervaldag heeft tot gevolg dat alle andere facturen onmiddellijk en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling opeisbaar worden, zelfs indien deze niet vervallen zijn of indien afbetalingsmodaliteiten bedongen werden.

Alle bank- en wisselkosten gepaard gaande met de betaling van de facturen vallen steeds ten laste van de koper/besteller.

Het factuurbedrag is, behoudens uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst, steeds een netto-bedrag waarop geen korting meer kan toegestaan of toegepast worden, zoals bijvoorbeeld (doch niet limitatief beperkt) korting voor contante betaling, hoeveelheidskorting edm.

Schuldvergelijking is, behoudens andersluidend schriftelijk beding, niet toegestaan.

Eventuele van de algemene voorwaarden afwijkende condities/bepalingen worden steeds uitdrukkelijk vermeld op onze offertes, facturen of bij afzonderlijk geschrift aan de koper/besteller.

Art. 4 : Waarborgen - zekerheidstellingen

Vamatec behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik, ook gedurende de uitvoering van de bestelling, waarborgen van de koper/besteller te eisen.

Bij weigering hiertoe door de koper/besteller behoudt Vamatec zich het recht voor de bestelling geheel of gedeeltelijk éénzijdig te annuleren, zonder dat de koper/besteller aanspraak zal kunnen maken op enige vergoeding vanwege Vamatec en onverminderd het recht van Vamatec op schadevergoeding lastens de koper/besteller.

In geval van financiering zal een bestelling slechts definitief worden mits ontvangst van het schriftelijk akkoord van de bank- of kredietinstelling en mits ondertekening van één of meerdere betalingsbeloftes door de koper.

Indien de financiering geweigerd wordt, heeft Vamatec eveneens het recht de bestelling in haar geheel éénzijdig te annuleren, zonder dat de koper/besteller aanspraak zal kunnen maken op enige vergoeding vanwege Vamatec, en onverminderd het recht van Vamatec op schadevergoeding vanwege de koper/besteller.

Art. 5 : Leveringstermijnen

De opgegeven leveringstermijnen, verzendings- en uitvoeringsdata zijn steeds louter indicatief.

In geen geval kan een vertraging in de levering, verzending of uitvoering noch een gedeeltelijke levering, om welke de reden ook, aanleiding geven tot annulatie/verbreking van de bestelling door de koper en/of recht geven op enige schadevergoeding door Vamatec.

Vamatec zal op geen enkele wijze aansprakelijk kunnen worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die de klant zou kunnen lijden ingevolge een vertraging in de levering, verzending of uitvoering, zoals daar bijvoorbeeld zou kunnen zijn vertraging in de productie.

Indien voor de uitvoering van een werk een bepaalde wachttijd dient gerespecteerd te worden, zal de opdrachtgever dit moeten begrijpen en aanvaarden.

In het geval van overmacht (zoals daar o.m. zijn : een gebrek aan grondstoffen, stakingen, gebrek aan transportmiddelen, beschadiging of vernieling van onze gebouwen, onvoorziene overheidsbeslissingen, weersomstandigheden, oorlog, exploitatieproblemen, het niet kunnen bevoorraden tegen een economisch verantwoorde prijs (niet limitatieve opsomming)) behoudt Vamatec zich steeds het recht voor de overeenkomst van haar zijde te verbreken en dit zonder dat de koper/besteller hiervoor aanspraak zal kunnen maken op enige vorm van schadevergoeding vanwege Vamatec.

Vamatec kan er echter ook voor opteren om de leverings-, verzendings- of uitvoeringsdatum te verschuiven zonder dat de koper/besteller hiervoor aanspraak zal kunnen maken op enige vorm van schadevergoeding vanwege Vamatec.

Art. 6 : Klachten

Bij levering van de goederen dient de klant de geleverde hoeveelheden te controleren en de goederen na te zien en dient de leveringsbon afgetekend te worden voor ontvangst.

Enkel klachten die op de leveringsbon werden vermeld, zullen worden aanvaard.

Aanvaarding van de levering onder voorbehoud, zonder enige formulering van klacht op de leveringsbon, wordt niet aanvaard.

De ingebruikname van de geleverde goederen door de klant zal steeds aanzien worden als de aanvaarding ervan en zal derhalve op geen enkele wijze aanleiding kunnen geven tot klachten wegens gebreken die als zichtbaar worden gekwalificeerd.

Klachten betreffende niet-zichtbare gebreken aan goederen of werken en/of klachten nopens de facturatie dienen steeds te geschieden bij per post aangetekend schrijven binnen de 5 dagen na levering der goederen of werken, respectievelijk factuurdatum, en dienen tevens gemotiveerd te zijn.

De door de koper geformuleerde klachten die niet door Vamatec aanvaard worden, zullen door de koper dienen bewezen te worden.

De betaling van de facturen of de afbetaling ervan, zal nooit afhankelijk kunnen gesteld worden van een eventuele vervanging of herstelling van het geleverde of van de uitgevoerde werken.

Art. 7 : Eigendomsclausule 

Verkochte goederen, inbegrepen de onderdelen, blijven eigendom van Vamatec tot de algehele betaling van het factuurbedrag door de koper of in voorkomend geval, tot voldoening van de laatste termijnbetaling en inclusief eventuele verschuldigde rente, schadevergoeding en bijkomende (gerechts)kosten.

Het eigendomsvoorbehoud door Vamatec is eveneens van toepassing in geval van faillissement van de koper in toepassing van art. 101 e.v. van de Faillissementswet, alsook in geval van inbeslagneming door een gerechtsdeurwaarder, en dit alles ongeacht of de betrokken facturen al dan niet ter griffie van de Rechtbank van Koophandel werden neergelegd.

Tot hun algehele betaling mogen de geleverde goederen door de koper niet verkocht, verwisseld, weggegeven, verplaatst of afgestaan worden aan derden, noch in pand gegeven worden.

In geval van beslag op deze goederen, dient de koper Vamatec hiervan onmiddellijk in te lichten alsook dient de koper deze verkoopsvoorwaarden aan de gerechtsdeurwaarder mee te delen.

Art. 8 : Garantie - aansprakelijkheid

De door Vamatec geleverde goederen of uitgevoerde werken worden gewaarborgd tegen alle fouten die voorkomen bij normale aanwendings- en gebruiksdoeleinden.

Zo enig stuk van de geleverde goederen defect gevonden wordt binnen de 6 maanden, respectievelijk 12 maanden in het geval van machines (termijn telkens te rekenen vanaf de verzendings- of leveringsdatum), of indien de koper bewijst dat dit goed defect was op het ogenblik van de levering, dan zal dit stuk door Vamatec vervangen of hersteld worden.

De garantie is steeds beperkt tot de vervanging van de goederen of onderdelen. Werkuren en/of eventuele verplaatsingskosten blijven steeds ten laste van de klant.

In geval van terugzending, dienen de defecte goederen op kosten van de koper naar de zetel van Vamatec gestuurd te worden, uitgezonderd indien uitdrukkelijk anders overeengekomen.

De waarborg dekt steeds enkel en alleen de defecte goederen of onderdelen zodat Vamatec aldus op geen enkele wijze aansprakelijk zal kunnen worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die de klant zou kunnen lijden, zoals daar bijvoorbeeld zou kunnen zijn vertraging in de productie.

Wijzigingen aan de uitgevoerde werken en/of de gebruikte materialen door de klant of door derden, ongevallen of verkeerd gebruik van de geleverde goederen/uitrustingen geven geen aanleiding tot voornoemde waarborg.

Klachten nopens beschadiging van goederen veroorzaakt door weersomstandigheden, alsook door brand, water, grote hitte, overbelasting of andere onvoorzienbare redenen, worden in geen geval aanvaard.

Vamatec kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade aan onroerende goederen in het algemeen, gebouwen en/of hun inhoud, noch voor schade aan goederen of personen.

De waarborg/verantwoordelijkheid van Vamatec is in alle gevallen steeds uitdrukkelijk beperkt tot de prijs van de door Vamatec geleverde goederen/uitgevoerde werken.

Art. 9 : Transport 

De leveringen binnen België geschieden franco voor alle bestellingen vanaf een bedrag van 300,00 EURO exclusief BTW en andere taksen. Voor bestellingen met een lagere waarde of voor leveringen buiten de landsgrenzen, zal het transport de klant worden aangerekend aan het op dat ogenblik geldende tarief van Vamatec.

De leveringen vertrekken vanuit de magazijnen van Vamatec, met verpakking en worden geacht aanvaard te zijn door de koper bij vertrek.

De goederen worden derhalve steeds op risico van de koper bevracht, vervoerd en geleverd.

Art. 10 : Aanvaarding - terugname

De gehele of gedeeltelijke benutting van de geleverde goederen heeft steeds de aanvaarding van het geheel tot gevolg.

Verkochte goederen worden niet teruggenomen, behoudens andersluidend schriftelijk beding en mits de goederen zich in hun oorspronkelijke ongeopende verpakking bevinden.

In het geval van terugname zal een terugnamekost ten belope van 10% van de netto verkoopprijs, met een minimum van 10,00 EURO, in rekening worden gebracht.

Verpakkingen en palletten worden nooit teruggenomen door Vamatec.  

Art. 11. :  Verbreking van de overeenkomst 

In geval van annulatie van de bestelling, weigering van de bestelde goederen of stopzetting van de werken door de koper, zal een minimale forfaitaire schadevergoeding ten belope van 30% van het bedrag van de totale bestelling verschuldigd zijn door de koper/besteller.

Indien de schade voortspruitend uit de verbreking van de overeenkomst door de koper hoger ligt dan voornoemde minimale vergoeding, dan zal de koper eveneens gehouden zijn tot deze schade.

Bij niet naleving van de betalings- of andere voorwaarden behoudt Vamatec zich steeds het recht voor de bestelling in haar geheel éénzijdig op te schorten of te annuleren, zonder dat de koper/besteller aanspraak zal kunnen maken op enige vergoeding vanwege Vamatec, en onverminderd het recht van Vamatec op schadevergoeding vanwege de koper.

Art. 12 : User Account

De Klant heeft de mogelijkheid om zichzelf te registreren en een persoonlijke user account aan te maken. Per Klant is slechts één User Account toegestaan. Registratie, activatie en het gebruik van de User Account zijn gratis. De User Account zal worden geactiveerd door Vamatec na controle van de registratie en, indien wij dit wenselijk achten, een check van de kredietwaardigheid van de aanvrager. Wij zijn echter niet verplicht om de registratie van een Klant te accepteren.

Alle door de Klant verstrekte informatie dient waar, nauwkeurig en volledig te zijn. Eventuele latere wijzigingen van de verstrekte informatie dienen onverwijld te worden doorgegeven, in het bijzonder wanneer de Klant niet langer optreedt als professionele klant.

Indien de Klant handelt in strijd met de toepasselijke wetgeving, met deze algemene verkoopsvoorwaarden of met andere toepasselijke contractuele voorwaarden, behoudt Vamatec zich het recht voor om de toegang tot (bepaalde aspecten van) de webshop te blokkeren, om tijdelijk de User Account op te schorten, om de User Account onherroepelijk te verwijderen of om andere maatregelen te treffen die het redelijkerwijze geschikt acht (virtual domestic authority).

De Klant kan zijn User Account op elk gegeven moment opzeggen zonder op opgave van reden. Het opschorten of verwijderen van de User Account heeft geen invloed op de rechten en verplichtingen die de Klant voordien heeft verworven of is aangegaan.

Het is de Klant niet toegestaan om zijn User Account en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen over te dragen aan derden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat zijn User Account niet gedeeld mag worden met derden of mag worden gebruikt voor privédoeleinden (consumentenaankopen). De Klant wordt geacht het gebruik van zijn User Account te hebben goedgekeurd. De Klant verleent hierbij de gebruiker van zijn User Account toestemming om transacties aan te gaan in naam en voor rekening van de Klant. Door de producten te leveren aan de gebruiker van de User Account en volgens diens instructies, hebben wij onze verplichtingen jegens de Klant voldaan.

De Klant moet zijn inloggegevens geheim houden en moet de toegang tot zijn User Account op gepaste wijze beperken. In het bijzonder is de Klant gehouden om zijn inloggegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en elk gebruik zonder toestemming. De Klant is gehouden om ons onverwijld schriftelijk (fax of e-mail) te informeren in het geval van verlies, diefstal of gebruik zonder toestemming van zijn User Account. Totdat wij een dergelijke melding hebben ontvangen, wordt het gebruik van de User Account geacht te zijn goedgekeurd door de Klant en worden alle aankopen die met de User Account werden gedaan geacht bindend te zijn voor de Klant en in diens naam en voor dienst rekening te zijn verricht.

Art. 13 : Geschillen

Voor alle geschillen zijn alleen de Rechtbanken van het arrondissement van de zetel van Vamatec bevoegd, inzonderheid het Vredegerecht van het Kanton Deinze en de Rechtbank van Eerste Aanleg of Koophandel te Gent, dit afhankelijk van de bevoegdheid ratione materiae.  

Art. 14 : Producten: weergave & specificaties

Productfoto’s en afbeeldingen, hetzij online, hetzij offline kunnen afwijken van het uiteindelijk geleverde product. Productomschrijvingen en specificaties steeds onder voorbehoud van wijzigingen en afwijkingen. Fabrikanten behouden zich steeds het recht zonder voorafgaande berichtgeving technische en/of visuele wijzigingen door te voeren aan het product.