De websites https://bandzaagshop.be en https://www.vamatec.be (hierna “de Websites”) zijn eigendom van Vamatec NV (hierna VAMATEC)

Contactgegevens

Naam: Vamatec NV
Adres: 9800 Deinze, Winkelstraat 87
Telefoonnummer: 09/386 69 31
Faxnummer: 09/380 38 41
E-mailadres: info@vamatec.be
Ondernemingsnummer: 0449.411.292
Rechtspersonenregister:

1) WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING?

Iedere persoon (hierna de “Gebruiker” en “JIJ”) die de Websites gebruikt, stelt bepaalde persoonlijke data ter beschikking. Deze persoonlijke data is informatie die VAMATEC toestaat de Gebruiker als natuurlijke persoon te identificeren, ongeacht of we dit
daadwerkelijk doen. De Gebruiker is identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen een of meer gegevens en de Gebruiker als natuurlijke persoon. We gebruiken en verwerken enkel je persoonlijke gegevens in overeenstemming met de
Privacywet en andere relevante wetsbepalingen. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR). Door gebruik te maken van onze Websites verleent de gebruiker impliciet toestemming inzake mogelijke verwerkingshandelingen van persoonlijke gegevens zoals omschreven in dit document. VAMATEC behoudt het recht om deze Privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Elke substantiële wijziging zal
duidelijk gemeld worden aan de Gebruiker. We raden aan dit document regelmatig te raadplegen.

2) WIE VERWERKT DE PERSOONSGEGEVENS?

2.1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

VAMATEC is verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens worden verzameld, het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

2.2. VERWERKER(S)

VAMATEC is vrij om beroep te doen op gegevensverwerkers voor volgende doeleinden: (bijv. hosting, marketing, etc.). Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonlijke gegevens verwerkt op vraag van of in naam van de data beheerder. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de data te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de databeheerder.

3)  OP WELKE JURIDISCHE BASIS WORDEN MIJN DATA VERWERKT?

In overeenstemming met de Verordening en de Privacywet verwerken wij persoonlijke gegevens op basis van volgende juridische gronden:

 • Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen met jou, of de uitoefening van pré-contractuele stappen genomen op jouw aanvraag; of
 • Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie;
 • Op basis van jouw toestemming tot het zenden van promotieaanbiedingen (direct marketing).

4)  WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

VAMATEC verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt. Een niet-exhaustieve lijst van persoonsgegevens die mogelijks kunnen worden verwerkt, kan je hier terugvinden:

 • IP-adres
 • Voor-en/of achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over gezondheid
 • • Biometrische gegevens
 • • Beroep
 • • Bankgegevens
 • • …

5)  VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?

VAMATEC verzamelt persoonsgegevens om iedere Gebruiker van onze Websites een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt verder uitgebreid naarmate de Gebruiker intensiever gebruik maakt van het platform en onze online dienstverlening. Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van het platform en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • De Gebruiker toegang verschaffen tot zijn gebruikersprofiel;
 • Het beheren van de contractuele relatie waarin de Gebruiker partij is;
 • Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening; inclusief facturatiedoeleinden, aanbod van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor de Gebruiker, de verkrijging en verwerking van gebruikersbeoordelingen en het verlenen van ondersteuning;
 • Het aanbieden en verbeteren van de aangeleverde producten; persoonsgerichte en specifieke producten aan de hand van geleverde informatie en gegevens;
 • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.
 • Marketing doeleinden
 • - …

Bij een bezoek aan de Websites van VAMATEC worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze websites te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer je de Websites van VAMATEC bezoekt verklaar je je akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven. De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan VAMATEC en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt VAMATEC zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen. De persoonsgegevens worden in de eerste plaats enkel verwerkt voor intern gebruik binnen VAMATEC. We kunnen je dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen. VAMATEC heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

6) WIE ONTVANGT JOUW PERSOONLIJKE DATA?

Jouw persoonlijke gegevens worden uitsluitend verwerkt voor intern gebruik binnen VAMATEC. Jouw persoonlijke gegevens zullen niet verkocht worden, doorgegeven worden of gecommuniceerd worden aan derde partijen, behalve indien je ons vooraf expliciete toestemming gaf. VAMATEC heeft alle juridische en technische voorzorgen genomen om toegang en gebruik van data zonder toestemming te vermijden.-

7) HOELANG BEWAREN WE JOUW DATA?

Jouw gegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de vooropgestelde doelen na te steven. Ze worden verwijderd uit de databank wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doelen na te streven of indien je geldig je recht tot verwijdering van de gegevens uitoefent.

8) WAT ZIJN MIJN RECHTEN?

8.1 GARANTIE VAN EEN RECHTMATIGE EN VEILIGE VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Jouw persoonlijke gegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uitgelegd in punt 5. Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.

8.2 RECHT OP INZAGE

Indien je je identiteit kan bewijzen, verkrijg je het recht om informatie te verwerven over het verwerken van je gegevens. Aldus heb je het recht de doeleinden van verwerking, de categorieën betreffende de gegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de gegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die je kan uitoefenen met betrekking je gegevens.

8.3 RECHT RECTIFICATIE VAN PERSOONSGEGEVENS

Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Het is vooreerst de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de nodige aanpassingen door te voeren in zijn “Gebruikersruimte”. Men kan zich ook tot ons richten met een verzoek tot wijziging.

8.4 RECHT OP HET WISSEN VAN JE PERSOONSGEGEVENS

Je hebt tevens het recht om de verwijdering van je persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:

 • Je persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel;
 • Je herroept je toestemming tot verwerken van je gegevens en er is geen enkele andere
 • wettelijke grondslag tot verwerken van je gegevens;
 • Je hebt rechtmatig je oppositierecht uitgeoefend;
 • Je gegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • Je gegevens dienen verwijderd te worden door een wettelijke verplichting.

Het verwijderen van gegevens is voornamelijk gerelateerd aan zichtbaarheid; het is mogelijk dat de verwijderde data tijdelijk blijven opgeslagen.

8.5 RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING VAN JE PERSOONSGEGEVENS

In sommige gevallen heb je het recht om beperkingen van de verwerking van je persoonsgegevens te vragen. Dit geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van gegevens, als de gegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor VAMATEC om vast te stellen dat je geldig je recht tot verwijdering kan uitoefenen.

8.6 BEZWAAR TEGEN DE VERWERKING VAN JE PERSOONSGEGEVENS

Je hebt het recht je te allen tijde te verzetten tegen het verwerken van je persoonlijke gegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden. VAMATEC zal ophouden je persoonlijke gegevens te verwerken tenzij het kan aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken die je recht om zich te verzetten overheersen.

8.7 RECHT OP GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

Je hebt het recht om de aan VAMATEC verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke tenzij dit technisch onmogelijk is.

8.8 RECHT OP HET INTREKKEN VAN MIJN TOESTEMMING

Je hebt het recht om te allen tijde je toestemming in te trekken, bijvoorbeeld voor direct marketing doeleinden.

9) HOE KAN IK MIJN RECHTEN UITOEFENEN?

Indien je je rechten wenst uit te oefenen, dien je een geschreven verzoek en bewijs van identiteit bij aangetekende brief te versturen naar VAMATEC, “adres” of via e-mail aan “e-mail”. Wij zullen je zo snel mogelijk beantwoorden, niet later dan (1) maand na het ontvangen van je verzoek.

10) MOGELIJKHEID TOT HET INDIENEN VAN EEN KLACHT

Indien je niet tevreden bent met de verwerking van je persoonsgegevens door VAMATEC, heb je het recht om klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.privacycommission.be/)